Kuchnia Przyszłości - logotypy - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Kuchnia przyszłości”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki udziału w projekcie „Kuchnia Przyszłości”. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 2. Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2010r. do 30.11.2010r. na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

 3. Realizatorem projektu jest Yaro Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fredry, 85-057 Bydgoszcz.

 4. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Yaro Sp. z o.o.

 5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Instytucja Pośrednicząca).

 6. Projekt polegał będzie na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu kuchni molekularnej i slow food (48 godzin/6 dni szkoleniowych)

 7. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 100 osób spełniających warunki określone w § 2.

 8. Szkolenia przeprowadzane będą w miejscach wyznaczonych przez Realizatora projektu.

§ 2
Warunki zgłoszenia do udziału w szkoleniu

 1. Projekt adresowany jest do przedsiębiorców i pracowników (w tym zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych) z sektora MSP (małych i śred-nich przedsiębiorstw) z województwa kujawsko-pomorskiego, tzn. dla przedsiębiorstw mających siedzibę, oddział lub filię w tym województwie oraz delegowanych przez nie pracowników zamieszkałych na terenie tego województwa.

  Kategoria przedsiębiorstwa wg definicji MSP
  Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 214/3, które weszło w życie 1 stycznia 2009r. przyjęto następujące definicje przedsiębiorstw:

  • Mikroprzedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
  • Małe przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
  • Średnie przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 249 pracowników włącznie i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

 2. Warunki uczestnictwa w Projekcie:
  a) dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dostępnego w wersji elektronicznej na stronie www.dolcevita.in lub w wersji papierowej w Biurze projektu) wraz z dokumentem potwierdzającym status przedsiębiorstwa (wypis z KRS/EDG – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) pod adres Yaro Sp. z o.o. w Bydgoszczy (85-057 Bydgoszcz, ul. Fredry 1), faksem pod numer 52 321 21 21 lub osobiście,
  b) podpisanie umowy szkoleniowej wraz z załącznikami przez Przedsiębiorcę delegującego pracownika (najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia,
  c) dokonanie wpłaty wkładu własnego (dalej opłata) przez Przedsiębiorcę na podstawie podpisanej umowy szkoleniowej (najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia),

 3. Kryteria dostępu – w szczególności projektem planuje objąć się:
  a)osoby posiadające tytuł zawodowy kucharza (osoby takie będą miały pierwszeństwo
  w procesie rekrutacji,
  b)wykonujący pracę kucharza,
  c)osoby zaangażowane w proces produkcji, przetwarzania i przygotowania żywności.

 4. Spośród wszystkich miejsc szkoleniowych, 85 przeznaczonych zostanie dla pracowników
  z małych przedsiębiorstw, a kolejne 15 miejsc dla pracowników ze średnich przedsiębiorstw.

§ 3
Zakres szkolenia

 1. Projekt zakłada realizację zajęć w okresie wynikającym z harmonogramu dostępnego
  na stronie internetowej oraz w biurze projektu. Szkolenie składa się z 48 godzin zajęć
  (6 dni szkoleniowych).


 2. Realizator zobowiązuje się zapewnić zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe niezbędne
  do przeprowadzenia szkolenia. Wszystkie zajęcia będą odbywały się poza miejscem pracy uczestników. Odniesienia do czasu trwania zajęć określone są w godzinach lekcyjnych tj. po 45 minut.

 3. Każda grupa szkoleniowa będzie liczyć 10 osób. W szczególnych sytuacjach liczba ta może ulec zmianie.

 4. Szczegółowy program szkoleń zostanie umieszczony na stronie internetowej www.dolcevita.in.

 5. W trakcie szkolenia dopuszcza się przeprowadzenie testów pisemnych z zakresu wiedzy
  i umiejętności objętych problematyką szkolenia. Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia jest uczestnictwo w co najmniej 80% godzin szkolenia.

§ 4
Zasady rekrutacji

 1. Proces rekrutacji będzie odbywał się sukcesywnie i rozpocznie się 1 kwietnia 2010r. Realizator projektu zapewnia równe szanse wszystkim uprawnionym do objęcia wsparciem. Zgłoszenia będą kwalifikowane do udziału w projekcie z uwzględnieniu wymagań określonych w § 2.

 2. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby zatrudnione na stanowiskach opisanych w § 2 ust. 3, drugim kryterium będzie rodzaj przedsiębiorstwa, zgodnie z limitem opisanym w pkt. § 2 ust. 4. Ostatnim kryterium rekrutacji będzie kolejność zgłoszeń.

 3. Osoby które będą spełniały określone kryteria dostępu, a nie zakwalifikują się na szkolenie z powodu braku miejsc zostaną zarejestrowane na liście rezerwowej. Będą one brane pod uwagę w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osób z listy podstawowej.

 4. Osoby z list rezerwowych będą otrzymywały wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły. Wprowadzenie osoby z listy rezerwowej możliwe jest najpóźniej na trzecie zajęcia.

 5. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
  a) dostarczenie niezbędnych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 2,
  b) wpisanie kandydata na listę podstawową lub rezerwową,
  c) poinformowanie Przedsiębiorcy o zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie,
  d) podpisanie umowy szkoleniowej,
  e) dokonanie wpłaty wkładu własnego przez Przedsiębiorcę,
  f) osoby, za które Przedsiębiorca w wyznaczonym czasie nie dokona wpłaty, zostaną skreślone z listy, a na ich miejsce zostaną wprowadzone kolejne osoby z listy rezerwowej, których pracodawcom (Przedsiębiorcy) zostanie wyznaczone 7 dni na dokonanie wpłaty,

 6. Warunkiem rozpoczęcia zajęć w ramach modułu jest skompletowanie przez realizatora pełnych grup szkoleniowych.

§ 5
Opłata za szkolenie i wielkość pomocy publicznej

 1. Opłata o której mowa w § 2 musi zostać wniesiona przez Przedsiębiorcę przelewem bankowym lub przekazem na rachunek bankowy Realizatora projektu.

 2. Opłata za szkolenie jednego Uczestnika, wnoszona przez Przedsiębiorcę w postaci wkładu pieniężnego, po uwzględnieniu pomocy publicznej oraz pomocy innej, wynosi dla:
  a.  małego przedsiębiorstwa: 485,86zł
  b.  średniego przedsiębiorstwa: 728,8zł

 3. Pomoc publiczna, jaką otrzymuje Przedsiębiorca z tytułu uczestnictwa w szkoleniu jednego zgłoszonego Uczestnika wynosi:
  a.  dla małego przedsiębiorstwa: 1943,46zł i jest to kwota równa 80% wydatków kwalifikowanych, związanych ze szkoleniem, objętych zasadami pomocy publicznej
  b.  dla średniego przedsiębiorstwa: 1710,52zł i jest to kwota równa 70% wydatków kwalifikowanych, związanych ze szkoleniem, objętych zasadami pomocy publicznej

 4. Łączna pomoc publiczna, jaką otrzymuje dany Przedsiębiorca z tytułu szkolenia jest równa iloczynowi liczby osób zgłoszonych przez tego niego na to szkolenie oraz kwoty pomocy publicznej, przypadającej na jednego uczestnika szkolenia.

 5. W przypadku wycofania się Uczestnika ze szkolenia w okresie krótszym niż 3 dni robocze przed tym szkoleniem, Przedsiębiorcy nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty. Realizator projektu dołoży jednak wszelkich starań, aby zakwalifikować Uczestnika na kolejny termin, chyba, że wycofanie nastąpiło w okresie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 6. W przypadku naruszenia przez Przedsiębiorcę, bądź delegowanego Uczestnika zobowiązań wynikających z „Umowy szkoleniowej” (w szczególności dotyczących obecności na szkoleniach), skutkującego brakiem możliwości uznania przez instytucje nadzorujące Projekt kosztów szkolenia za możliwe do poniesienia w ramach Projektu - Przedsiębiorca zwróci realizatorowi kwotę 404,87 zł (w formie kary umownej) za każdy dzień szkolenia osób, których takie nie uznane koszty - w całości lub w części - dotyczą.

§ 6
Obowiązki Przedsiębiorcy i Uczestników szkolenia

 1. Obowiązki Przedsiębiorcy:
  a.  podpisanie umowy szkoleniowej wraz z załącznikami,
  b.  uiszczenie opłaty za szkolenie zgodnie z umową szkoleniową,
  c.  oddelegowanie pracownika na zajęcia w czasie pracy,
  d.  pisemne usprawiedliwianie nieobecności pracownika na szkoleniu,
  e.  przechowywanie dokumentacji dotyczącej otrzymanej pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia otrzymania tej pomocy. Przedsiębiorca zapewni Instytucjom Nadzorującym i Kontrolującym Projekt możliwość wglądu w dokumentację, w tym w do-kumentację finansową związaną z uczestniczeniem w Projekcie,
  f.  niezwłoczne pisemne informowanie Realizatora o zmianie danych, o których mowa
  w niniejszym paragrafie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od ich zaistnienia.


 2. Obowiązki uczestnika szkolenia:
  a.  regularne uczestnictwo w zajęciach – minimalnie 80% obecności na zajęciach (39 godzin),
  b. wypełnienie na pierwszych zajęciach kwestionariusza osobowego (PEFS) i oświad-czenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych i wykorzystania wizerunku,
  c.  wypełnianie testów wiedzy i ankiet ewaluacyjnych oraz udzielanie niezbędnych informacji w celu przeprowadzenia ewaluacji i monitoringu, również po zakończeniu udziału w szkoleniu,
  d.  podpisywanie listy obecności i odbiór certyfikatu.

§ 7
Obowiązki Realizatora projektu

 1. Do szczegółowych obowiązków Realizatora projektu w ramach realizacji projektu należy:

a.  przeprowadzenie szkolenia,

b.  zapewnienie wykwalifikowanego trenera do przeprowadzenia szkolenia,

c.  zapewnienie materiałów szkoleniowych,

d.  zapewnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia,

e.  zapewnienie uczestnikom szkolenia cateringu,

f.  wydanie uczestnikom szkolenia, którzy ukończyli szkolenie stosownych zaświadczeń/certyfikatów.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja postanowień Regulaminu przysługuje Realizatorowi projektu Interpretacja ta nie może być sprzeczna z zasadami realizacji Projektu „Kuchnia przyszłości” oraz zasadami realizacji PO KL Poddziałanie 8.1.1.

 2. Realizator Projektu może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie zapowiadając wprowadzenie tych zmian z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Projektu.

 3. W przypadku sporów związanych z projektem, którego niniejszy Regulamin dotyczy, sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia jest sąd właściwy dla siedziby Realizatora projektu.

 

do góry  |  do strony głównejLogo projektu Kuchnia Przyszłości prowadzonego przez restauracje Dolce Vita z Bydgoszczy i finansowanego ze środków unijnych.


BIURO PROJEKTU: ul. Fredry 1, 85-057 Bydgoszcz, tel./fax 52 321 21 21,
email: szkolenia@dolcevita.in

Link do strony programu Link do strony programu